อีสท์สปริงฉลองความสำเร็จควบรวมบลจ.ธนชาต ใช้ชื่อใหม่ “Thanachart Fund Eastspring”อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (Eastspring) บริษัทจัดการลงทุนในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential) จัดงานฉลองความสำเร็จอย่างเป็นทางการในการเข้าซื้อหุ้นบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต (บลจ.ธนชาต) จำนวน 50.1% จากธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน (GSB)1 โดยภายหลังการควบรวมจะเปลี่ยนชื่อเป็น “Thanachart Fund Eastspring”เพื่อสะท้อนการผสานความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กร


การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้อีสท์สปริงก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทยผ่านการถือหุ้นใน Thanachart Fund Eastspring และ TMBAM Eastspring โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 12% และมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการสุทธิ 668,000 ล้านบาท (ประมาณ 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook