ทิพยประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิไทยรัฐ


บริษัท ทิพยประกันชีวิต โดยนายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้แก่มูลนิธิไทยรัฐ โดยมูลนิธิจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นช่วยเหลือและพัฒนาในเรื่องของการศึกษาให้กับเด็กในชนบท มีโรงเรียนที่อยู่ในความอุปถัมภ์ถึง 101 โรงเรียน โดยมีนายสราวุธ วัชรพล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ที่ 3จากขวา) และน.ส.พรพรรณ พจนพริ้ง เลขานุการบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ที่ 3จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.