กองทุนเปิดทิสโก้ ESG มอบให้สังคม


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด มอบค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน วงเงินรวม 1,507,323 บาท ให้กับ 2 หน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้แก่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล และสถาบันไทยพัฒน์ โดยสถาบันไทยพัฒน์จะส่งมอบเงินดังกล่าวให้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ ESGหุ้นไทยยั่งยืนบลจ.ทิสโก้ได้สนับสนุนเงินทุนจากการบริหารจัดการกองทุนให้กับหน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมไปแล้ว 5 ครั้ง รวมมูลค่า 6,466,924 บาท

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook