• Numnan Tapee

ธุรกิจประกันชีวิต4เดือนแรกของปีโต3.25% ดันเบี้ยรวมแตะ1.95แสนล้านสวนเศรษฐกิจหดนายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต 4 เดือนแรก ปี 2564 (มกราคม-เมษายน) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 195,544.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.25% เมื่อเปรียบเทียบ กับ เดียวกันของปีก่อน โดยแยกเป็นเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ 56,227.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.38 % ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 31,107.34 ล้านบาท ลดล 6.35 %

เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว 25,120.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.72 % และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป 139,316.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.63 % อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ 81 %


ช่องทางการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตนั้น


1.ตัวแทนประกันชีวิตยังคงเป็นช่องทางหลัก ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม 91,040.64 ล้านบาท เติบโต เพิ่มขึ้น 0.94 % มีสัดส่วน ะ 46.56 %ของเบี้ยรวม

2.ขายผ่านธนาคาร เบี้ยประกันภัยรับรวม 83,587.68 ล้านบาท เติบโตขึ้น 6.71 % มีสัดส่วน 42.75 %ของเบี้ยมรวม

3.ช่องทางนายหน้าประกันชีวิต เบี้ยประกันภัยรับรวม 10,355.61 ล้านบาท ลดลง 1.56 % มีสัดส่วน 5.30 %ของเบี้ยรวม

4. ช่องทางอื่นๆ เบี้ยประกันภัยรับรวม 5,565.67 ล้านบาท ลดลง 0.92 % มีสัดส่วน 2.85 % ของเบี้ยรวม

5. ช่องทางโทรศัพท์ เบี้ยประกันภัยรับรวม 4,778.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.41 % มีสัดส่วน 2.44 %ของเบี้ยรวม

6.ช่องทางดิจิทัล เบี้ยประกันภัยรับรวม 202.57 ล้านบาท ลดลง 3.59 % มีสัดส่วน 0.10 %ของเบี้ยรวม

7. ช่องทางไปรษณีย์ เบี้ยประกันภัยรับรวม 13.2 ล้านบาท ลดลง 15.22 % มีสัดส่วน 0.01 %ของเบี้ยรวมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนฮอตสุด


ขณะที่ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมและมีการเติบโตสูงคือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Universal Life และ Unit Linked) ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 14,509.89 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 103.47 %

รองมาคือ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง (Health & CI) มี เบี้ยประกันภัยรับรวม 32,025.87 ล้านบาท พิ่มขึ้น 5.77 %

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่อาจจะยังมีเบี้ยประกันภัยรับรวมไม่สูงมากนักแต่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 8.57 %


" ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เนื่องจากแบบประกันดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เอาประกันได้ครบทุกช่วงวัย และยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนร่วมด้วยตามความเสี่ยงที่ผู้เอาประกันภัยยอมรับได้ กอปรกับสภานการณ์ปัจจุบันมูลค่าหุ้นและรายได้จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ดีขึ้นด้วย ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต " นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าว


โควิด19-ค่ารักษาแพงหนุน Health & CIโต


ขณะที่ ประเภทสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง (Health & CI) มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น 8-10% ทุกปี รวมถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และโรคร้ายแรงยังอยู่รอบตัวเรา ทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น


ภาคธุรกิจจึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้สอดรับกับสถานการณ์มากขึ้น ทั้งในรูปแบบเหมาจ่ายหรือเพิ่มความคุ้มครองให้ครอบคลุมรอบด้าน ตลอดจนบริการเสริมในด้านต่างๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างดีที่สุดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือโรคร้ายอื่นๆ ก็ตาม


สังคมสูงวัยหนุนเบี้ยบำบาญ


สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบำนาญ ก็ถือว่าเป็นแบบประกันที่ประชาชนเริ่มให้ความสนใจและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยเข้าสูงสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 *(มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 20%) และเข้าสูงสูงอายุระดับสุดยอดในปี 2574(มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 28%)

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228