• WPT Team

ทีเอ็มบี ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่ง “การเงินที่เป็นธรรม"


“ทีเอ็มบี” ก้าวสู่อันดับหนึ่ง “การเงินที่เป็นธรรม” จากผลการประเมินโดยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย หรือ Fair Finance Thailand ในปี 2562 ที่ผ่านมา ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจการธนาคารที่ยั่งยืน พร้อมยืนยันเรื่องความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจเป็นสิ่งที่ต้องผสานให้เดินไปด้วยกัน ด้วยการบริหารความเสี่ยงและสร้างคุณค่าในระยะยาวให้ธนาคารและสังคม พร้อมเดินหน้าสร้างนิยามใหม่วงการธนาคาร มุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างชีวิตทางการเงิน หรือ Financial Well-being ที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งประเทศ


นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคการธนาคารในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยและโลกของเราไปสู่ความยั่งยืน ผ่านการดำเนินธุรกิจบนแนวคิดการธนาคารที่ยั่งยืน (Sustainable Banking) ภายใต้การกำหนดนโยบายที่ชัดเจน การดำเนินงานที่โปร่งใสและ เป็นธรรม มุ่งสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าตลอดช่วงชีวิต พร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาที่มีต่อผู้บริโภคว่าธนาคารจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน


ปิติ ตัณฑเกษม

โดยทีเอ็มบีได้รับคะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 จากการประเมินของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย ประจำปี 2562 ซึ่งการประเมินครอบคลุมหมวดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มสถาบันการเงินตามแนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ (Fair Finance Guide International) โดยพิจารณาข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประเมินในระดับนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งทีเอ็มบีแสดงเจตนารมณ์ถึงนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใสทั้งในด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ธรรมาภิบาลที่ดี ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานในระดับสากลตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน


นริศ อารักษ์สกุลวงศ์

นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ หัวหน้ากลยุทธ์องค์กร ทีเอ็มบี กล่าวว่า ทีเอ็มบีให้ความสำคัญเรื่องธนาคารที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและนำมาสู่การวางแนวนโยบายในการดำเนินงานภายในองค์กร ที่อาจจะไม่ได้เผยแพร่สู่ภาคประชาชนอย่างแพร่หลาย ซึ่งในปี 2562 แนวนโยบายต่างๆ มีความชัดเจนมากขึ้นและมีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น คะแนนที่ได้รับการประเมินจากแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทยจึงก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะทีเอ็มบีมองเรื่องความยั่งยืนและธุรกิจเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่สามารถแยกทั้งสองเรื่องนี้ออกจากกันได้ เป็นเรื่องที่ต้องนำมาเชื่อมและบริหารจัดการร่วมกันในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนของธนาคารสำหรับผู้มีส่วนร่วมทุกส่วน


ทีเอ็มบี มีแนวทางและนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) พร้อมสานต่อพันธกิจการดำเนินธุรกิจการธนาคารที่ยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของทีเอ็มบีในการสร้างชีวิตการเงินที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ อันเป็นรากฐานที่จะช่วยให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในมิติด้านความยั่งยืนอย่างรอบด้าน และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนข้อมูลเพิ่มเติม Fair Finance Thailand


แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย เป็นสมาชิกเครือข่ายของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ (Fair Finance International) ที่เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่รวมตัวกันพัฒนาการประเมินแนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรมร่วมกับสถาบันวิจัย Profundo ซึ่งถูกนำมาใช้ประเมินสถาบันการเงินในระดับนานาชาติในประเทศที่มีเครือค่ายอยู่ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม บราซิล เยอรมนี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน อินเดียและไทย


* * * * * *


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.