• WPT Team

TMB เคาะราคาTSR 1.40 บาท

TMB ประกาศราคาใช้สิทธิ TSR เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ 1.40 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ส่วนนักลงทุนรายใหม่ รวมทั้ง TCAP และ BNS คาดซื้อที่ราคาประมาณ 2.1 บาท พร้อมยืนยันเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม และเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนรายใหม่


  ธนาคาร ทหารไทย หรือ TMB เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทีเอ็มบีในวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรวมกิจการระหว่างธนาคารและธนาคารธนชาต การออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights หรือ TSR) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro-rata basis) และเห็นชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออก TSR ซึ่งรวมถึงราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TSR อัตราส่วนการจัดสรร TSR และกรอบระยะเวลาการออก และการใช้สิทธิ  ในวันที่ 24 ก.ย.) ทีเอ็มบีประกาศราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ที่ 1.40 บาท โดย 1.444533 หุ้นสามัญเดิม เท่ากับ TSR 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น เพื่อระดมทุนจำนวน 42,500 ล้านบาท

  ในเบื้องต้น หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ TSR ครบ 100% และอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562 คาดว่าราคาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของกลุ่มนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งรวมถึงบริษัททุนธนชาต (TCAP) และ Scotia Netherlands Holding B.V. (BNS) จะอยู่ที่ประมาณ 2.1 บาท เพื่อระดมทุนจำนวน 64,000 ล้านบาท

  นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB กล่าวว่า คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วว่า ราคาใช้สิทธิ TSR สำหรับผู้ถือเดิมที่ 1.40 บาท เป็นราคาที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพราะเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดและต่ำกว่าราคาที่กลุ่มนักลงทุนรายใหม่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ประมาณ 2.1 บาท ซึ่งก็เป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนรายใหม่เช่นกัน

  ในส่วนของวันซื้อขาย TSR (Trading Period) คาดว่าจะอยู่ในเดือนตุลาคม 2562 จากนั้นวันใช้สิทธิ TSR (Subscription Period) เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งธนาคารจะประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228