• WPT Team

ครม.ไฟเขียวค่าทางด่วนบางปะอิน-โคราช

ครม.อนุมัติหลักการค่าธรรมเนียมทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม.ที่จะสร้างเสร็จปี 63


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอน บางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. .... ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 มีแผนก่อสร้างเสร็จปี 2563 มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมรวม 9 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านขามทะเลสอทั้งนี้ กรมทางหลวงได้กำหนดค่าธรรมเนียมรถ 4 ล้อ แรกเข้า 10 บาท ตามระยะทางที่ใช้จริง 1.25 บาทต่อ 1 กม., รถ 6 ล้อ แรกเข้า 16  บาท ตามระยะทางที่ใช้จริง 2 บาทต่อ 1 กม. รถเกิน 6 ล้อ แรกเข้า 23 บาท ตามระยะทางที่ใช้จริง 2.88  บาทต่อ 1 กม. การปรับค่าธรรมเนียมได้พิจารณาปรับทุก 5 ปี

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.