• yindee

โตโยต้าขายหุ้นกู้ผ่านBlockchain

ครั้งแรกของประเทศไทย! ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาระบบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วย Distributed Ledger Technology (DLT) หรือ Blockchain ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน หรือ Sandbox ของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้โครงการ Registrar Service Platform Phase 1 (RSP1)”ทั้งนี้การนำระบบนี้มาใช้ก็จะสามารถเพิ่มความคล่องตัว ลดระยะเวลาในการออกและเสนอขายรวมทั้งการขึ้นทะเบียน ลดความเสี่ยงและยังสามารถที่จะรู้ฐานข้อมูลทั้งผู้ขาย ผู้ลงทุน อายุ ช่วงระยะเวลาของหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ รวมถึง หากมีการผิดนัดชำระหนี้ ระบบหนี้จะสามารถที่จะรวบรวมและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยได้ในเวลาอันรวดเร็ว

" โครงการ Registrar Service Platform Phase 1 (RSP1) เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานในตลาด ตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยประยุกต์ใช้ Distributed Ledger Tec T) หรือ Blockchain มาช่วยทำให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลผู้ถือครองตราสารหนี้ที่ผู้ร่วมตลาดทุกคนใช้ข้อมูลชุดเดียวที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของนายทะเบียน ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้รับฝากทรัพย์สิน สำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันทำงานภายใต้อนุกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบ Registrar Service Platform Phase 1 (RSP1)"

สำหรับบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ออกหุ้นกู้รายแรกที่เข้าร่วมในโครงการนี้ คือ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (

ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วย Distributed Ledger Technology (DLT) หรือ Blockchain ซึ่งหุ้นกู้ชุดนี้มีวงเงิน 500 ล้านบาท
คุณชื่นกมล บุปผาคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ด้วย Blockchain รายแรก มูลค่าการออก 500 ล้านบาท อายุ 11 เดือน 29 วัน เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ กล่าวว่า บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมในตลาดทุนไทย โดยเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ออกหุ้นกู้โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ทำให้บริษัทสามารถทราบข้อมูลผู้ถือครองตราสารหนี้จากนายทะเบียนได้ทันทีแบบ realtime ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในตลาดแรกของตราสารหนี้


" จริงๆบริษัทเรามีแหล่งเงินทุนจากหลายที่ แต่ที่เราเลือกใช้แหล่งเงินทุนจากตลาดตราสารหนี้ไทยก็เพื่อต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยให้เติบโต ซึ่ง ปัจจุบัน โตโยต้า เป็นผู้ออกใหญ่เป็นอันดับ8ของผู้ออกทั้งหมดมีมูลค่าคงค้างประมาณ 9หมื่นล้นบาทและที่ผ่านมาบริษัทมีพอร์ตในการออกหุ้นกู้ประมาณ 3แสนล้านบาทซึ่งจะออกในทุกๆไตรมาส การการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะทำได้เร็วในการออก ขบวนการต่างๆเร็วขึ้น และสนใจจะออกอีกในอนาคต"เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ RSP1 ดังกล่าวบรรจุอยู่ในโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Sandbox) และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมทดสอบใน Sandbox เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  ได้สำเร็จ นับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาครั้งใหญ่ของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยที่จะรองรับการเติบโตที่รวดเร็ว ดังจะเห็นได้จาการที่ในปี 2562 มูลค่าการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนได้ทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 1 ล้านล้านบาท

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook