• WPT Team

ครม.ต่ออายุเก็บ VAT อัตรา 7% ออกไปอีกปีถึงสิ้น 30 ก.ย. 64นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ สำหรับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564


ปรีดี ดาวฉาย

นายปรีดี กล่าวว่า การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปอีก โดยยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.