• noptanitc

WICE จ่ายปันผลหุ้นละ 0.09 บาท

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 63 พร้อมรับรองรายงานและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 62 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการปี 62 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 พ.ค. 63 ทั้งนี้ บริษัทจัดการประชุมตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ ถ.นนทรี เมื่อเร็วๆนี้60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228