เงินสะพัดเปิดเทอมปี 66 สูงสุดรอบ 14 ปี แตะ 5.7 หมื่นล้านบาท

Categories :

Public : 05/08/2023

ายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมจะมีเงินสะพัดประมาณ57,00-58,000ล้านบาทขยายตัว5.3% สูงสุดในรอบ14ปี ซึ่งถ้าเทียบกับปี2565 พบว่าเป็นการปรับตัวดีทีสุดซึ่งปี2565การใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมน่าจะต่ำที่ประมาณ50,000ล้านบาท

อย่างไรก็ตามมองว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัวแบบเปราะบาง และจะฟื้นตัวเต็มที่ในไตรมาส3เป็นต้นไป ดังนั้น นโยบายของพรรคการเมองต่างๆที่ออกมาหาเสียงต้องตอบโจทย์การศึกษาของไทนและพัฒนาให้เกิดควมยั่งยืนด้วย

สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือในด้านการศึกษาในปัจจุบัน เช่น ช่วยเหลือ/ควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาทั้ง่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าบำรุงต่างๆ ค่าเครื่องแบบนักเรียน การพัฒนาเสริมสร้างบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถให้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นต้น

ด้านนางอุมากมล สุนทรสุรัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ประเมินผลกระทบของผู้ปกครอง ในช่วงเปิดเทอม จากกลุ่มตัวอย่าง1,230ตัวอย่าง พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน28% รองลงมาเป็นเจ้าของกิจการ19.3% ราชการและรัฐวิสาหกิจ18.7% เกษตรกร13.5% รับจ้างรายวัน 18.5%

โดยเฉลี่ยมีรายได้20,000-30,000บาทต่อเดือน อยู่ที่31.1% รองลงมา30,000-40,000บาทต่อเดือน 17% และผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมสูงถึง81% ส่วนจำนวนบุตรที่ต้องเสียค่าเรียนและอุปกรณ์การเรียนพบว่า ถ้ามีบุตรมากกว่า4คนขึ้นไปเสียค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้น1.6%

โดยผู้ปกครองมีหนี้สินเฉลี่ย340,750บาทต่อครัวเรือนหรือ24.70% โดยสาเหหตุที่มีหนี้ส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อบ้าน หนี้เพื่อใช้จ่ายทั่วไป หนี้ซื้อสินทรัพย์เช่น รถยนต์ เป็นต้น

สำหรับค่าใช่จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม พบว่า ราคาสินค้าเมือเทียบกับปีที่ผ่านมา เครื่องแบบนักเรียน มองว่าแพงขึ้น46% ไม่เปลี่ยนแปลง42% และถูกลง11% ส่วนราคาถุงเท้า รองเท้า ส่วนใหญ่มองว่าไม่เปลี่ยนแปลง47% อุปกรณ์การเรียน ไม่เปลี่ยนแปลง35%และหนังสือไม่เปลี่ยนแปลง44% โดยจำนวนการซื้อเพิ่มขึ้น24.5%ในส่วนของรองเท้า ส่วนชุดนักเรียนลดลง30.5% เพราะสามารถใช้ซ้ำได้ ทั้งนี้ค่าใช่จ่ายร่วมในช่วงเปิดเทอมเมือเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี62 อยู่ที่18,299.94 บาทต่อคน และปี 66 อยู่ที่19,507.33 บาทต่อคน เพิ่มขึ้น 6.6% จากปี 62 ดังนั้นมหาวิทยาลัยหอการค้าประเมินว่า ค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมจะมีเงินสะพัดประมาณ57,00-58,000ล้านบาท