KKP คว้า ‘องค์กรดีเด่น’ ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินให้พนักงาน

Categories : Update News, PR News

Public : October 4, 2022
KKP คว้า ‘องค์กรดีเด่น’ ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินให้พนักงานจากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นปีที่ 3 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยนางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฎ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยทีมงาน เข้ารับรางวัล ‘องค์กรดีเด่น’ โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ต่อเนื่องปีที่ 3 ในพิธีประกาศรางวัลเกียรติคุณ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สหพันธ์ฯ) ประจำปี 2565 จัดโดยสหพันธ์ฯ และ 5 ภาคีหลัก โดยธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็น 1 ใน 158 องค์กรภายใต้โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ซึ่งได้ดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงิน ส่งเสริมการลงทุนอย่างถูกวิธี รวมถึงการวางแผนเกษียณเพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ผ่านโครงการ “KKP ปลดหนี้ มีออม” และ “KKP FinLit จุดประกายชีวิต ติดอาวุธทางการเงิน” โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลการสร้างวินัยทางการเงินสู่สังคมในวงกว้าง ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา