PTG ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2565ของตลาดหลักทรัพย์

Categories : Update News, Stock Market, ESG News

Public : 10/10/2022

         PTG ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2565ของตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI(Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 โดยมีบริษัท จดทะเบียน (บจ.) ผ่านการคัดเลือก 170 บริษัทเพิ่มขึ้นจาก 144 บริษัทในปีที่ผ่านมา สะท้อนว่า บจ. ไทยมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) ติด1ใน 170 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ใน กลุ่มทรัพยากร การเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ระบุว่า รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกจาก บจ. ที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไปสำหรับทุกบริษัทรวม 19 หมวด และตัวชี้วัดตามลักษณะการประกอบธุรกิจตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการประเมินเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบและความเสี่ยงจากการใช้น้ำ กลุ่มธุรกิจการเงินมีตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ การทำธุรกิจทางการเงินหรือประกันภัยอย่างรับผิดชอบ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินหรือการประกันภัย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจและส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัท

บจ. ที่มีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนผ่าน 50% ในแต่ละมิติ (มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม) และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น เป็นบริษัทที่มีผลการประเมิน CGR 3 ดาวขึ้นไป ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากหน่วยงานทางการ มีผลกำไรสุทธิ 3 ใน 5 ปีย้อนหลัง เป็นต้น จะได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในภาคตลาดทุน เป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI จะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกในดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการทบทวนสมาชิกในดัชนี SETTHSI เป็นประจำทุกครึ่งปี