ORI คว้า “หุ้นยั่งยืน THSI” 2 ปีซ้อน ตอกย้ำองค์กรอสังหาฯใส่ใจชุมชน-สังคม-สิ่งแวดล้อม ควบคู่ดำเนินธุรกิจยั่งยืน

Categories : Stock Market

Public : 10/12/2022
  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน THSI” (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สะท้อนให้เห็นว่า ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) โดยในปีนี้บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน พัฒนาองค์กรให้เติบโต บริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสังคม ชุมชนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม   ที่ผ่านมา ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ มีการออกแบบโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนความยั่งยืนของตัวอาคาร เป็นมิตรต่อชุมชน รวมถึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค พนักงาน บริษัทพันธมิตร ลูกบ้าน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินโครงการ “ORIGIN GIVE” ภายใต้ 3 แนวคิดหลักคือ ORIGIN HUG โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ORIGIN HELP โครงการร่วมพัฒนาชุมชน ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบริจาคสิ่งของจำเป็น ORIGIN HEAL โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว การรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้อประโยชน์และแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบข้าง ในบริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการ   ขณะที่ด้านการดำเนินธุรกิจนั้น ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ยังคงเดินหน้าตามแผน Origin Multiverse หรือ การเติบโตแบบพหุจักรวาล ขยายอาณาจักรจากธุรกิจอสังหาฯ สู่ธุรกิจใหม่ที่เป็น New S Curve สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทยอยนำบริษัทในเครือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่กับการเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าถึงตลาดอย่างยั่งยืน