“KTMS” นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ “ก.ล.ต.

Categories : Stock Market, PR News

Public : 10/28/2022

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการ (กลางขวา) นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรม บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ “KTMS” ผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างครบวงจร และ นายเอกจักร บัวหภักดี (ขวา)กรรมการผู้จัดการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัท ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ (mai) ณ บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส

ผ่านระบบออนไลน์  
 

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการ (กลางขวา) นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรม บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ “KTMS” ผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างครบวงจร และ นายเอกจักร บัวหภักดี (ขวา)กรรมการผู้จัดการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัท ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ (mai) ณ บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส