ก.ล.ต. สรุปความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

Categories : Update News, Stock Market

Public : 11/07/2022

ก.ล.ต. สรุปผลการดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565  มีโครงการที่สำเร็จแล้วทั้งหมด 56 โครงการย่อย โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ครอบคลุมทุกด้านของตลาดทุนช่วยลดภาระและต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวมมากกว่า 248 ล้านบาทต่อปี   

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานผลการดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2563 จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565 มีโครงการสำเร็จแล้ว รวมทั้งสิ้น 56 โครงการย่อย ประกอบด้วยโครงการด้านธุรกิจตัวกลางและตลาด 15 โครงการ ด้านธุรกิจจัดการลงทุน 19 โครงการ ด้านการระดมทุน 18 โครงการ ด้านการกำกับการสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน 3 โครงการ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร 1 โครงการ ซึ่งช่วยลดภาระและต้นทุนการดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ คิดเป็นมูลค่า 247.86 ล้านบาทต่อปี ลดระยะเวลาดำเนินการได้ 170,378 ชั่วโมงต่อปี และลดจำนวนกระดาษได้ 1,847,078 แผ่นต่อปี

 

ทั้งนี้ โครงการ Regulatory Guillotine มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อลดขั้นตอน กระบวนการและเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชน และลดภาระของภาคเอกชนและประชาชน สอดรับกับหลักการตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ Regulatory Guillotine ได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/RegulatoryGuillotine

___________________________

หมายเหตุ: Regulatory Guillotine คือ การทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน โดยใช้วิธีที่รวดเร็ว โปร่งใส ใช้ต้นทุนต่ำ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง