KTAM เพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนลดหย่อนภาษีกับ KT-VIETNAM RMF

Categories : Update News, Wealth

Public : 11/10/2022
 

KTAM เอาใจนักลงทุนกับโค้งสุดท้ายของการลงทุนเพื่อวางแผนภาษี เปิดเสนอขาย KT-VIETNAM RMF มองโอกาสเติบโตระยะยาว ตามการพัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม โดยเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 10-22 พฤศจิกายน 2565 นี้ ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า KTAM ได้เปิดขายกองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-VIETNAM RMF) เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 10-22 พฤศจิกายน 2565 นี้ โดยมองว่าตลาดเวียดนามเป็นหนึ่งในกลุ่มตลาดเอเชียที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว จากระดับราคาที่อยู่ในระดับที่น่าสนใจลงทุน รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ภาคการบริการเติบโตได้ดีจากแรงหนุนการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 10 เดือนอยู่ที่ 2.9% YoY ซึ่งยังคงต่ำกว่าระดับเงินเฟ้อเป้าหมายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ที่ 4% ในปีนี้ (ที่มา: General Statistics Office, 29 Oct 2022)

นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายการต่อต้าน Corruption ซึ่งมีแนวโน้มเดินหน้าตรวจสอบเรื่องการทุจริตในโครงการต่างๆ รวมถึงการออกหุ้นกู้ โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ และธนาคาร นำไปสู่ความเสี่ยงในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดเวียดนามมีโอกาสเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ ถึงแม้ว่า ตลาดหุ้นเวียดนามจะมีความผันผวนในระยะสั้น เนื่องจากมีจำนวนนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่นิยมใช้การเทรดที่ใช้เงินที่ยืมมาในการเทรดในสินทรัพย์นั้น ๆ ในปริมาณที่มากขึ้น (Margin Trading) ทำให้ตลาดมีความผันผวนจากแรงขายนักลงทุนรายย่อย และเกิดการบังคับขายเมื่อหลักประกันหนี้มีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้แล้ว (Margin Force Sell) โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ แต่การปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมานั้นถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาว ดังนั้น กองทุน KT-VIETNAM RMF จึงเหมาะที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนระยะยาว

สำหรับกองทุนเปิดเคแทมเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-VIETNAM RMF) เป็นกองทุนที่ลงทุนแบบเชิงรุก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด เน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม โดยลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ หรือมีรายได้หลัก และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV รวมทั้งหน่วย CIS และ/หรือ กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นของประเทศเวียดนาม หรือได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามตามที่กล่าวมาข้างต้นด้วย ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Hedging)

โดยกองทุนมีกระบวนการลงทุนแบบผสานรูปแบบการลงทุนทั้ง Top-down และ Bottom-up Approach ด้วยการคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง มุ่งหวังการเติบโตจากมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว ทั้งยังมีการประเมินมูลค่าหุ้นตามปัจจัยพื้นฐาน โดยใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี้ นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ผ่านกองทุน SSF - RMF เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทาง KTAM ก็ยังคงมีกองทุนที่หลากหลาย ตอบโจทย์นักลงทุนให้เลือกลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ของตนเอง ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) แบ่งเป็น ประเภทกองทุนตราสารหนี้ 2 กองทุน, กองทุนหุ้นไทย 1 กองทุน, กองทุนผสม 6 กองทุน และกองทุนรวมต่างประเทศ 14 กองทุน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แบ่งเป็น กองทุนตราสารหนี้ 3 กองทุน, กองทุนหุ้น 7 กองทุน, กองทุนผสม 7 กองทุน, กองทุนรวมต่างประเทศ 8 กองทุน และกองทุนสินทรัพย์ทางเลือก 2 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2565)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 หรือธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KT-VIETNAM RMF ที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนรวม SSF / RMF และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่ม