ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนและมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริต

Categories : Update News, Stock Market

Public : 11/11/2022
 

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวอรุโณทัย สร้อยลิ้ม (นางสาวอรุโณทัย) เป็นเวลา 10 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริต ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 นางสาวอรุโณทัย ได้ลักลอบสมัครใช้บริการบัตร ATM ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากของลูกค้า และทำรายการขายหน่วยลงทุน โดยแอบใช้รหัสผ่านของพนักงานธนาคารที่มีหน้าที่อนุมัติรายการขายหน่วยลงทุน และถอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปเข้าบัญชีตนเอง รวมทั้งได้ถอนและโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและเงินจองซื้อหุ้นกู้จากบัญชีเงินฝากของลูกค้า นอกจากนี้ ยังได้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,594,143.85 บาท

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวอรุโณทัยไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2** และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของนางสาวอรุโณทัยเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565***

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษข้างต้น ก.ล.ต. ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า ธนาคารได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกค้าและนางสาวอรุโณทัยได้ทำข้อตกลงที่จะชดใช้เงินคืนให้กับธนาคาร รวมทั้งนำปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนตรวจสอบรายการซื้อขายหลักทรัพย์และหน่วยลงทุนที่ดำเนินการแล้วเสร็จทันที ตรวจสอบรายงานการถือหลักทรัพย์และหน่วยลงทุน ตรวจสอบบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องไม่ฝากเอกสารสำคัญ ได้แก่ ใบคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ใบถอนเงินที่มีการลงลายมือชื่อแล้วไว้กับผู้แนะนำการลงทุน หากพบการซื้อขายหรือการถอนเงินที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้สั่งควรปฏิเสธหรือทักท้วงโดยทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรณีมีข้อสงสัยควรติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ หรือสอบถามได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. _____________________________

หมายเหตุ : * ตามข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) และ ตามข้อ 31(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ** ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 หมายถึง ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง *** หมายความว่า หากนางสาวอรุโณทัยมายื่นคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในช่วงระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ก.ล.ต. จะไม่รับพิจารณาคำขอดังกล่าวของนางสาวอรุโณทัย