บล.ไอร่าย้ำชัดไม่ได้รับผลกระทบกรณีธุรกรรมซื้อขายหุ้น MORE โดยบริษัท มีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ก.ล.ต. พร้อมการันตีสินทรัพย์ปลอดภัย100%

Categories : Uncategorized, Stock Market

Public : 11/18/2022

บล.ไอร่า ย้ำชัดไม่ได้รับผลกระทบกรณีธุรกรรมซื้อขายหุ้น MORE โดยบริษัท    มีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ก.ล.ต. พร้อมการันตีสินทรัพย์ปลอดภัย100%

จากกรณีธุรกรรมซื้อขายหุ้น MORE ที่สร้างความเสียหายในวงกว้าง ทางบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) (บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน)) ทำจดหมายเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ สื่อมวลชน ถึงกรณีดังกล่าวว่า บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่าบริษัทฯไม่มีการนำทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี (TCH) โดยที่ลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอมให้ดำเนินการ

ทั้งนี้ บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) มีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ในการแยกบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัทฯอย่างชัดเจน จึงอยากจะตอกย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่าทรัพย์สินของทุกท่านปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบใดๆอย่างแน่นอน ทั้งนี้ท่านสามารถทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ตามปกติ