EXIM BANK หารือแนวทางการลงทุนไทยในธุรกิจการเกษตรสาธารณรัฐกานา

Categories : Update News, Finance

Public : 11/22/2022

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนางฟลอเรนซ์ อะโกนอร์ (ซ้าย) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกานา ประจำประเทศมาเลเซีย ดร.สิชา สิงห์สมบุญ (ขวา) กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐกาน่า ประจำประเทศไทย และนายโจเซฟ เซี้ยว อะจีพอง (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานบริหาร กลุ่มจ๊อสพอง (Jospong Group of Companies) หนึ่งในบริษัท Holding Company ที่มีธุรกิจหลากหลายในสาธารณรัฐกานา ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ด้านการจัดการของเสีย ด้านเทคโนโลยี และบริการทางการเงินในแอฟริกาและเอเชีย เกี่ยวกับบทบาทของ EXIM BANK และแนวทางสนับสนุนการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศไทย เพื่อใช้ในโครงการปลูกข้าวและเกษตรกรรมต่าง ๆ ในสาธารณรัฐกานา