ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กบข. สร้างพี่เลี้ยงการเงิน

Categories : Update News, Wealth

Public : 11/22/2022
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดอบรมโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” แก่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยมี บุญเลิศ อันประเสริฐพร รองเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ รักษาการรองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร กบข. เปิดการอบรม และ เศรษฐพล ธรรมจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแนะนำเส้นทางการเรียนรู้สู่พี่เลี้ยงการเงิน เมื่อ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา พี่เลี้ยงการเงินจะได้รับการอบรมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่าน SET e-Learning 2 หลักสูตร (10 ชั่วโมง) พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรม Workshop ฝึกปฏิบัติ (6 ชั่วโมง) และ Group Mentor (3 ชั่วโมง) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงิน พัฒนาทักษะการให้คำแนะนำด้านการเงิน เป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย ให้เกิดการส่งต่อความรู้และสามารถขยายผลได้อย่างยั่งยืน องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney