ธนาคารไทยพาณิชย์และ SCB 10X รับ 4 รางวัลด้านความเป็นเลิศ

Categories : Update News, Finance

Public : 11/24/2022
  ธนาคารไทยพาณิชย์ และ SCB 10X ในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ คว้า 4 รางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2022 ภูมิใจเป็นองค์กรต้นแบบการบริหารจัดการ พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Award 2022 จำนวน 9 สาขารางวัล ซึ่งมาจากการคัดเลือกและการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ โดยบริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2022 สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) รางวัลสำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทต่อปี สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของ SCB 10X ในการมุ่งเน้นสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด และนำพา SCB 10X ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการลงทุนร่วมสร้าง และการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนางสาวไพลิน วิชากูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัล ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับ 3 รางวัลประเภท Distinguished Awards ในสาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) และความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) โดยมีนายชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking และนายศักดา ดำนาคแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล สำหรับรางวัลด้านความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) และความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) นั้น นับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ในการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ จนมีผลประกอบการที่โดดเด่น ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ทุกภาคส่วนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ