ไทยสมุทร ยกทีมบริการร่วมงาน Open House on Tour รพ.วิชัยยุทธ เชื่อมต่อสิทธิประโยชน์ในการบริการลูกค้า

Categories : Update News, Insurance

Public : 11/29/2022

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณกษิรา สุทธิวัชรโภคิน รองผู้อำนวยการ Medical Center ได้นำทีมร่วมกิจกรรม Open House on Tour โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ โดยได้รับเกียรติจากคุณปณต ไตรโรจน์ ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลวิชัยยุทธ และคุณปภัสรินทร์ ปิยวิเชียรฉัตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยทีมฝ่ายการพยาบาลร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำ และนำชมเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการผู้ป่วย อาทิ ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ห้องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเครื่องเอกซเรย์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือด (Bi-plane) และได้พูดคุยเรื่องเทคโนโลยีที่นำมาช่วยในตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสานสัมพันธ์อันดีกับโรงพยาบาลเครือข่ายแล้ว ยังได้พูดคุยเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ตลอดจนบุคลากรที่มีหน้าที่ประสานงานดูแลลูกค้า สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับช่วยแนะนำนวัตกรรมทางการแพทย์ เสริมประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีที่สุด