ทิสโก้เตรียมเปิด “ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส” รุ่น 2 เสริมทักษะการเงินต่อเนื่อง – หวังแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

Categories : Update News, PR News

Public : 12/01/2022

 ทิสโก้ จัดกิจกรรมเสนอผลงานจากผลผลิต “ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส” รุ่นที่ 1 หวังประเมินทักษะความรู้หลังอบรมจนครบหลักสูตรการเงินและฝึกปฏิบัติ ภายใต้โจทย์ การประยุกต์ใช้กับตัวเอง - เป็นต้นแบบแก่คนใกล้ชิด - ตลอดจนการนำผลิตภัณฑ์และบริการของสมหวัง เงินสั่งได้ ไปต่อยอดช่วยเหลือชุมชนในภูมิลำเนาอย่างสร้างสรรค์ เตรียมเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ภายในเดือนม.ค. 2566

นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธนาคารทิสโก้ และในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” กล่าวว่า หลังผ่านการอบรมจาก “ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส” กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน โดยสมหวัง เงินสั่งได้ หนึ่งในโมเดลแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนของกลุ่มธนาคารทิสโก้ โดยในรุ่นแรกนี้ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี มีคนรุ่นใหม่วัยทำงานเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อจุดมุ่งหมายในการนำความรู้และทักษะทางการเงินมาประยุกต์ใช้กับตัวเอง ครอบครัว และคนใกล้ชิด รวมถึงขยายผลสู่การช่วยเหลือประชาชนในชุมชน และโอกาสร่วมงานกับสมหวัง เงินสั่งได้ ประจำสาขาใกล้บ้าน

ทั้งนี้ หลังผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจนครบหลักสูตร ผลที่ปรากฎอย่างเด่นชัด คือ น้อง ๆ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินดีขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการวางแผนทางการเงิน ซึ่งในช่วงของการฝึกปฏิบัติงานจริงในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ร่วมกับทีมสาขา เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง ทุกคนจะได้รับโจทย์ที่ต้องเรียนรู้ใหม่ทุกสัปดาห์ ก่อนขยายผลโดยให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้รับไปทำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) แล้วนำโครงงานกลับมานำเสนอ ภายใต้โจทย์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

“เราแบ่งน้องออกเป็น 6 ทีม โดยที่สมาชิกในแต่ละทีมจะกระจายตัวกันไปทำภารกิจตามสาขาต่าง ๆ แม้กิจกรรมจะเกิดขึ้นเป็นปีแรก แต่ผลงานเต็มไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนได้ถึงความตั้งใจของน้อง ๆ โดยผลงานที่นำเสนอยังเต็มไปด้วยสาระและความสนุก ซึ่งสร้างความประทับใจและสร้างความหนักใจให้แก่คณะกรรมการผู้ตัดสิน ยกตัวอย่าง ไอเดียการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยบริหารจัดการเรื่องเงินของลูกค้าในแต่ละเดือนให้สะดวกและง่ายขึ้น ไอเดียการทำหนังสั้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนในวงกว้างผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและสาขาสมหวังฯ ทั่วประเทศ หรือจะเป็นไอเดียที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และบริการของสมหวังฯ เป็นต้น” นายยุทธพงษ์ กล่าว

สำหรับทีมชนะเลิศได้นำเสนอไอเดีย การพัฒนาแอปพลิเคชัน “My Somwang” ตัวช่วยเรื่องเงินสำหรับลูกค้า ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อยกระดับบริการสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว เสมือนการย่อสาขาสมหวัง เงินสั่งได้ มาไว้ในมือถือ โดยสร้างแบบจำลองการใช้งาน แบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ เครื่องมือคำนวณสินเชื่อ การค้นหาสาขาใกล้บ้าน ช่องทางการติดต่อ รวมถึงนำความรู้จากการอบรมในเรื่อง Online Marketing มาจูงใจให้ลูกค้าดาวน์โหลดและร่วมกิจกรรมด้วยสิทธิพิเศษต่าง ๆ พร้อมกันนี้ยังมีฟังก์ชัน “ตัวช่วยวางแผนการเงิน” ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวัน บันทึกการออม บทความทางการเงินที่เป็นประโยชน์ เพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งถือว่าตอบโจทย์ของกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน สะท้อนถึงความสำเร็จของการบ่มเพาะนักวางแผนการเงินที่ได้เพิ่มจำนวนขึ้นและสร้างแรงกระเพื่อมไปสู่สังคมต่อไป

นายศุภชัย บุญศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายขยายการเติบโตในธุรกิจสมหวัง เงินสั่งได้ จึงเร่งขยายสาขาออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างทั่วถึง ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ห่างไกล จึงวางเป้าหมายในการสรรหาคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และหนึ่งในเป้าหมายของการจัดค่ายสมหวัง สร้างโอกาส ก็คือการคัดสรรพนักงานเพื่อมารองรับการเติบโตดังกล่าว เพราะหากพนักงานผู้ให้บริการสินเชื่อมีทักษะทางการเงินที่ดี มีความพร้อมในการให้บริการ ไม่เพียงจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกค้าและประชาชนในชุมชน ยังสนับสนุนการให้บริการสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

“ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส ได้เปิดประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และค้นหาตัวเอง โดยในรุ่นแรกนี้มีน้องที่สนใจสมัครเข้ามาร่วมงานและมีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านการคัดเลือกสูงเกือบ 70% โดยเกณฑ์การพิจารณานอกจากความสามารถแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการมีทัศนคติที่ดีและมีความซื่อสัตย์ และเมื่อเป็นพนักงานสมหวังฯ อย่างเต็มตัว เราจะมีระบบ Training และ Coaching อย่างเป็นระบบทั้งในด้านแนวคิด วิธีการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร สำหรับในรุ่นที่ 2 ของค่ายสมหวัง สร้างโอกาส จะขยายไปยังกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา โดยเตรียมเปิดรับสมัครในช่วงกลางเดือนม.ค.2566”