CPF รับรางวัล SOS Awards 2022 ด้าน OUTSTANDING FOOD RESCUE AWARD มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

Categories : Update News, ESG News

Public : 12/14/2022
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัล SOS Awards 2022 ประเภท “OUTSTANDING FOOD RESCUE AWARD - BIG MANUFACTURING GROUP” จากมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือ SOS ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศไทย และเป็นพันธมิตรผู้ผลิตอาหารที่สนับสนุนการดำเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนอาหารอย่างต่อเนื่อง
มูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย (Scholars of Sustenance Thailand) หรือ SOS Thailand ซึ่งดำเนินโครงการกอบกู้อาหารส่วนเกินไม่ให้กลายเป็นขยะอาหารที่ก่อให้เกิดมลพิษและก๊าซเรือนกระจก จัดพิธีมอบรางวัล SOS Awards 2022 ให้แก่พันธมิตรที่มุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจ SOS โดยมี นายโบ เอช โฮล์มกรีน (Mr. Bo H. Holmgreen) ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ SOS และผู้ก่อตั้ง เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งในปีนี้ SOS ได้มอบรางวัล “OUTSTANDING FOOD RESCUE AWARD - BIGMANUFACTURING GROUP” ให้แก่ซีพีเอฟ ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ เป็นพันธมิตรผู้ผลิตอาหารของ SOS ที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศไทย มี นายทวิช ทัฬหะกาญจนากุล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการค้าในประเทศ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์
รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการค้าในประเทศ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมาจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัท ฯ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะอาหาร โดยมีเป้าหมายลดปริมาณขยะอาหารเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ดังนั้นการที่เราเข้าร่วมโครงการกับSOS เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ที่สำคัญ คือ วัตถุดิบที่เรานำมาบริจาคให้กับทางSOSเพื่อนำไปประกอบเป็นเมนูอาหารส่งต่อให้กับชุมชน เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งในปี 2565 ซีพีเอฟได้นำวัตถุดิบมอบให้ SOS เพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูต่างๆ รวม 20 ตัน หรือประมาณ 85,000 มื้อ
ที่ผ่านมา ซีพีเอฟ ได้ร่วมมือกับ SOS ดำเนินโครงการเปลี่ยนอาหารส่วนเกิน (Surplus Food) เป็นวัตถุดิบที่อายุการเก็บรักษาอาจไม่เพียงพอที่จะนำออกสู่ตลาด แต่เป็นวัตถุดิบที่ยังคงคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อทำเป็นเมนูอร่อย สะอาด ปลอดภัย ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม และชุมชน ไปแล้วมากกว่า 85 ชุมชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้โครงการ “Circular Meal มื้อนี้เปลี่ยนโลก” ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว ช่วยลดปริมาณขยะอาหารและลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมเก็บกลับบรรจุภัณฑ์สู่การจัดการแบบ Closed loop ซึ่งเป็นต้นแบบการจัดการอาหารส่วนเกินและรับผิดชอบต่อบรรจุภัณฑ์โดยเก็บกลับแบบครบวงจรครั้งแรกของไทย
ซีพีเอฟ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรและสนับสนุนกิจกรรมของ SOS มาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ขาดแคลนอาหาร ให้สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งในปีนี้ เป็นปีที่สองที่ SOS จัดให้มีพิธิมอบรางวัลฯ เป็นเกียรติแก่พันธมิตรที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯอย่างสม่ำเสมอ และสร้างความตระหนักรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านโครงการหรือการดำเนินงานจากหลายภาคส่วน เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการอาหารส่วนเกินในประเทศไทย