ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Categories : Update News, Stock Market

Public : 12/16/2022

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้ยืดหยุ่นในทางปฏิบัติและสอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. ดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine* อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนกฎเกณฑ์และพิจารณาปรับปรุงประเด็นที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค หรือทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระต้นทุนมากเกินความจำเป็น และพบว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกำหนดให้ลูกค้าต้องลงนามรับทราบความเสี่ยงด้วยข้อความ (risk disclosure statement) ตามรายการและสาระสำคัญที่กำหนด ไม่สอดคล้องกับการให้บริการผู้ลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งในด้านวิธีการให้ผู้ลงทุนรับทราบความเสี่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ และยังได้เปลี่ยนการกำหนดข้อความการเตือนความเสี่ยงจากการกำหนดรายละเอียดข้อความอธิบายความเสี่ยงตามประกาศ เป็นการวางแนวทางปฏิบัติบนเว็บไซต์ของสำนักงานเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดูแลการอธิบายความเสี่ยงต่อลูกค้าได้เอง

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=858 โดยผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: titibhorn@sec.or.th หรือ pongpim@sec.or.th จนถึงวันที่ มกราคม 2566

__