SME D Bank ผนึก DITP และ ธรรมศาสตร์ ติดอาวุธ SMEs ไทย

Categories : Update News, Finance

Public : 12/17/2022

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมแหล่งทุนและศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการส่งเสริมศักยภาพ สร้างโอกาสพาธุรกิจก้าวไกลสู่การค้าระหว่างประเทศ

นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ  SME D Bank เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ ปล่อยกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ควบคู่กับร่วมมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงการให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ สามารถก้าวสู่ภาคการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง  กิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ และจับคู่ธุรกิจการค้า เป็นต้น

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานจะช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยการบูรณาการกิจกรรมและบริการรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการค้าระหว่างประเทศ กิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมจัดคู่ธุรกิจการค้า จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ก้าวสู่ภาคการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ วิทยาลัยสหวิทยาการ และดร.ถิรภาพ ฟักทอง คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดำเนินการวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นการวางแผนธุรกิจและจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการในการส่งออก รวมทั้งเป็นการให้คำปรึกษาแนะนำกิจกรรมสนับสนุนการส่งออกและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งในส่วนของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้น ทีมวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งเพื่อพัฒนาระบบบริการแนะนำธุรกิจ ได้แก่ ข้อมูลช่องทางตลาดต่างประเทศ ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต และข้อมูลแนวโน้มตลาดในปีหน้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ด้วยการให้ผู้ประกอบการทราบถึงโอกาสในการเติบโต