รมว. คลังเยี่ยมชมงานสวนส้มลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่

Categories : Update News, PR News

Public : 12/18/2022
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมธุรกิจสวนส้มปรีชาฝาง ที่ผลิตส้มสายน้ำผึ้งที่มีคุณภาพบนพื้นที่เพาะปลูกที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ แหล่งน้ำและดินที่มีคุณภาพกว่า 500 ไร่ มานานกว่า 30 ปี และใช้หลักการตลาดนำการผลิต มีการผลิตส้มที่ปลอดภัยด้วยการใช้ชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี และเป็นเกษตรกรหัวขบวนในการรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย การจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อสร้างงานในชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ในการผลิตส้มปลอดภัยให้แก่เกษตรกร หน่วยงาน องค์กร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และผู้ที่สนใจอีกด้วย ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร วงเงินกว่า 10,000,000 บาท โดยมีนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ