กองทุนประกันชีวิตร่วมประชุม International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS) พัฒนาเครือข่ายธุรกิจประกันชีวิต

Categories : Update News, Insurance

Public : 12/19/2022

นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตพร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันชีวิตเดินทางเข้าร่วมการประชุม International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS) ครั้งที่ 9 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 โดยมี Perbadanan Insurance Deposit Malaysia (PIDM) ซึ่งเป็นสถาบันประกันเงินฝากที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลมาเลเซีย และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 คน จาก 22 ประเทศ การประชุมดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับหน่วยงานคุ้มครองการประกันภัยจากทั่วโลกที่สนใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันในกรณีที่บริษัทประกันภัยเลิกกิจการ และเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันภัยจากทั่วโลกสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนประกันชีวิตประจำปี 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันชีวิต แผนที่ 2 การพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายในต่างประเทศ ข้อ 2.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ด้านการประกันภัยร่วมกับองค์กรต่างประเทศ โดยจะมีการสัมมนา การอภิปรายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการประกันภัยและเป็นตัวแทนจากองค์กรประกันภัยในประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย แคนาดา สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร ฮ่องกง สเปน เคนย่า อินโดนีเซีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา และลดความเสี่ยงด้านการประกันภัย รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินงานของแต่ละองค์กรในประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมอีกด้วย