GC จับมือ SCB เดินหน้าสู่เป้าหมายTogether to Net Zeroประกาศความสำเร็จ Sustainability-linked Loan เป็นครั้งแรก จำนวน 1.5หมื่นล้าน

Categories : Update News, Stock Market, Finance

Public : 12/20/2022

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC ลงนามสัญญาการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan: SLL) เป็นครั้งแรก จำนวน 15,000 ล้านบาท ระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องให้เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานในอนาคต และเป็นการตอกย้ำการเดินหน้าในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนครอบคลุมการสร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (ESG) ของทั้ง 2 พันธมิตรทางธุรกิจ

โดยมี ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมพิธีลงนาม

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC กล่าวว่าการลงนามสัญญาการสนับสนุนสินเชื่อ SLL นี้ เพื่อการจัดหาวงเงินกู้ระยะยาว แบบ Sustainability-Linked Loan เป็นครั้งแรกของ GC วงเงิน 15,000 ล้านบาท เป็นเงินกู้สนับสนุนการดำเนินการด้านความยั่งยืนของ GC มีตัววัด KPI ที่เชื่อมโยงกับ การจัดอันดับ Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย GC ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความสมดุล ESG อย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ 3 Step Plus มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050  นอกจากนี้ GC ได้รับการจัดอันดับจาก DJSI ให้เป็นที่ 1 ของโลก ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ 4ปีต่อเนื่อง

การลงนามสัญญาในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า GC และ SCB มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย SCB เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะสนับสนุน ก้าวเดินไปกับ GC เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  Together to Net Zero

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะสถาบันการเงินสำคัญของประเทศ ธนาคารตระหนักถึงบทบาทในการสร้างเสริมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้แก่ประเทศไทย ธนาคารให้ความสำคัญทางด้านนโยบาย    ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (ESG) และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อความยั่งยืนขึ้นมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารมีความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจาก GC ในการสนับสนุนสินเชื่อ Sustainability-Linked Loan (SLL) จำนวน 15,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านความยั่งยืนของ GC โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นสินเชื่อ SLL ครั้งแรกของ GC ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะร่วมสร้างความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ด้วยความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแนวทางบริหารจัดการทางด้านความยั่งยืนของ GC ธนาคารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จร่วมกันในวันนี้จะผลักดันให้ GC บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนTogether To Net Zero” ปี 2050 หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี 2593 ได้ตามที่มุ่งหวัง