ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการ EARTH 7 ราย ต่อ DSI

Categories : Update News, Stock Market

Public : 12/20/2022

ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการ EARTH 7 ราย ต่อ DSI กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และกรณีไม่ชี้แจงตามประเด็นที่ ก.ล.ต. ให้ชี้แจง

ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) 7 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในความผิดรวม 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นเหตุให้ EARTH ได้รับความเสียหายหรือทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ และ (2) กรณีไม่ชี้แจงตามประเด็นที่ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ชี้แจง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า กรรมการ EARTH ในขณะเกิดเหตุ 4 ราย ได้แก่ (1) นายวิเชฏฐ์ เทียนทอง (2) นายปฏิพัทธิ์ ศุภาศิริสินธุ์ (3) นายเสกสรร ใบศักดิ์ และ (4) นายประทีป ชินแสงทิพย์ ได้ลงมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวาระการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) หรือ PP ให้แก่กลุ่มผู้บริหาร EARTH เดิม เป็นจำนวน 973,241,553 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.0001 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 97,324 บาท ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น EARTH อย่างมาก โดยไม่ปรากฏว่า กรรมการทั้ง 4 รายดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการให้ความเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและผลกระทบของการเสนอวาระออกหุ้นดังกล่าว ทั้งที่เป็นการเสนอขายหุ้น PP ในราคาที่ต่ำมาก และมีสัดส่วนของหุ้นที่เสนอขายคิดเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญถึงร้อยละ 27.52 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

การกระทำของกรรมการ EARTH ทั้ง 4 รายที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรา 89/7 จนเป็นเหตุให้ EARTH ได้รับความเสียหายหรือทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ อันเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 281/2 ประกอบมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

เมื่อ ก.ล.ต. ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 58(2) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มีหนังสือให้กรรมการของ EARTH ในขณะเกิดเหตุ ชี้แจงข้อมูลความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการออกหุ้น PP และการพิจารณาประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นจากการออกหุ้นดังกล่าว ผลกระทบในด้านราคาและสิทธิออกเสียงต่อผู้ถือหุ้น สาเหตุที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติที่ราคาหุ้นละ 0.0001 บาท การพิจารณาเปรียบเทียบราคาหุ้นที่จะเสนอขายกับมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมของหุ้น และการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่กรรมการและอดีตกรรมการ EARTH 6 ราย ได้แก่ (1) นายวิเชฏฐ์ เทียนทอง (2) นายปฏิพัทธิ์ ศุภาศิริสินธุ์ (3) นายเสกสรร ใบศักดิ์ (4) นายยศพงษ์ โพธสุธน (5) นายสุริยัน ทองพิกุล (6) พ.อ. คณยศ สุขสงวน กลับไม่ชี้แจงให้ตรงตามประเด็นคำถามที่ระบุในหนังสือของ ก.ล.ต. ถือได้ว่าเป็นการไม่ชี้แจง อันเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 274 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลดังกล่าว ต่อ DSI เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ