ธอส.ปลื้มสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน มีผู้ยื่นขอรับรหัสเต็มวงเงิน 3 หมื่นล้านบาทแล้ว

Categories : Update News, Finance

Public : 12/21/2022

ผู้ประกันตน ม.33 รับรหัสเกินวงเงิน 30,000 ล้านบาทแล้ว!! โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี 5 ปีแรก

     

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ ธอส. และ สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เปิดให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. ใน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” วงเงินให้กู้สูงสุดตามจำนวนเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท/หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี โดยขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับรหัสผ่าน GHB Buddy ใน Line Application นั้น

 

ล่าสุด ณ เวลา 11.30 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2565 หรือภายในระยะเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังเริ่มเปิดให้รับรหัส ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ประกันตนกดรับรหัสแล้วกว่า 15,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อเกินกว่ากรอบวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว สะท้อนถึงความสำเร็จของการดำเนินโครงการดังกล่าวที่ ธอส. และ สปส. ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินงวดที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม อย่างไรก็ตาม ธอส. ยังคงเปิดให้ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ต่อไป เนื่องจากธนาคารจะปิดโครงการเมื่อมีลูกค้าได้รับ "อนุมัติ" สินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทแล้ว โดยปัจจุบันมีผู้ประกันตนมายื่นกู้กับ ธอส. แล้ว 88 ราย ด้วยกัน

       

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่รับรหัสเรียบร้อยแล้วสามารถนำรหัสดังกล่าว พร้อมหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม) และเอกสารส่วนตัว / เอกสารแสดงรายได้ / และเอกสารแสดงหลักประกัน(ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร) มายื่นกู้กับ ธอส. ที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ (21 ธันวาคม 2565) เป็นต้นไป ซึ่งผู้ที่ขอรับรหัสจะได้รับการแจ้งเตือนวันที่ให้ติดต่อยื่นกู้ทาง GHB Buddy หรือ ตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567