ไทยพาณิชย์สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Categories : PR News

Public : 12/21/2022
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรี ให้แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2565 จำนวน 184 ทุน 150 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 1,204,000 บาท เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาต่อในระดับสูงและกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองหลังสำเร็จการศึกษา เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมี คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ มอบให้แก่ พล.ต.ท. ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน