ก.ล.ต. แจ้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อตกลงส่วนบุคคลภายใต้โครงการ ZipUp+

Categories : Update News, Digital Asset

Public : 12/21/2022
   

สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งข้อสังเกตต่อบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) เกี่ยวกับข้อตกลงส่วนบุคคลภายใต้โครงการ ZipUp+ ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ (กลุ่ม Zipmex) และขอให้ลูกค้าที่เข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ภายใต้โครงการ ZipUp+ (ลูกค้า) พิจารณาข้อตกลงที่บริษัทเสนอให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ พร้อมทั้งขอให้ Zipmex นำข้อสังเกตข้างต้นไปดำเนินการโดยเร็วต่อไป เพื่อให้การดำเนินการของ Zipmex และกลุ่ม Zipmex มีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

ตามที่กลุ่ม Zipmex ได้มีการจัดส่งข้อตกลงส่วนบุคคลให้เจ้าหนี้และลูกค้าทุกรายพิจารณาทางอีเมลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 และที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันเดียวกัน โดย ก.ล.ต. ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับข้อตกลงส่วนบุคคลดังกล่าวว่า ข้อตกลงส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ชัดเจนและไม่เป็นธรรม ซึ่ง ก.ล.ต. มีความเห็นในทำนองเดียวกัน และยังเห็นว่าข้อตกลงส่วนบุคคลดังกล่าวขาดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของลูกค้า อาทิ

(1) ข้อตกลงว่าลูกค้าจะถูกยกเลิกออกจากโครงการ ZipUp+ โดยลูกค้าจะสามารถถอนสินทรัพย์ใน Z Wallet ได้ตามวันและเวลาที่ Zipmex Pte. Ltd. ประกาศเท่านั้น

(2) ข้อตกลงให้ถือว่าการปล่อยสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน Z Wallet อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ZipUp+ ถือเป็นการชำระหนี้อย่างเต็มจำนวนและถือเป็นอันสิ้นสุด สำหรับสิทธิหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมด (ทั้งทางแพ่งและอาญา) ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วแต่กรณี อันเป็นผลมาจากการระงับการโอนสินทรัพย์ดังกล่าว

(3) ข้อตกลงว่า Zipmex กลุ่ม Zipmex และกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน ไม่ว่าในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นใด ไม่มีภาระผูกพัน หน้าที่ หรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อลูกค้าภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งภาระผูกพัน หน้าที่ หรือความรับผิดชอบภายใต้สัญญาใด ๆ และการกำหนดให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดในความเสียหายที่ Zipmex กลุ่ม Zipmex และกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานได้รับ อันเกี่ยวข้องกับโครงการ ZipUp+ หรือการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex ใน Z Wallet หรือการปล่อยสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน Z Wallet หรือการระงับการโอนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลว่า Zipmex จะมีการจัดประชุมชี้แจงและตอบประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับข้อตกลงส่วนบุคคลและแผนการปรับโครงสร้าง ณ อาคาร Q House ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-16.30 น. ต่อลูกค้าบางราย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้าของ Zipmex และกลุ่ม Zipmex ได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญครบถ้วน Zipmex จึงควรเร่งจัดให้

มีการสื่อสารให้กับลูกค้าทุกรายเพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกันด้วย โดยในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อตกลงส่วนบุคคล ควรจัดให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาของลูกค้า เช่น ระยะเวลาในการคืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชัดเจน การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการยอมรับข้อตกลง และผลกระทบต่อสิทธิของลูกค้าในการยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลกระทบต่อกระบวนพิจารณาของศาลในประเทศสิงคโปร์ และการทำข้อตกลงส่วนบุคคลดังกล่าวมีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดอย่างไร ภายใต้กระบวนพิจารณาของศาลดังกล่าว เป็นต้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในส่วนของข้อตกลงเกี่ยวกับการระงับการใช้สิทธิหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมดทั้งทางแพ่งและอาญา เป็นการกระทบต่อการใช้สิทธิทางศาลอันเป็นสิทธิพื้นฐานโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าของ Zipmex หรือกลุ่ม Zipmex อันพึงใช้ได้ภายใต้เขตอำนาจศาลไทย รวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งประเทศสิงคโปร์ ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ที่กำหนดให้สถานที่ในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการคือประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบลูกค้าของ Zipmex หรือกลุ่ม Zipmex ที่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่อาจมีอำนาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ และความรู้ความเข้าใจ ที่ไม่เท่ากับ Zipmex หรือกลุ่ม Zipmex ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของ Zipmex และกลุ่ม Zipmex มีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ก.ล.ต. ขอให้ Zipmex นำข้อสังเกตข้างต้นไปดำเนินการโดยเร็วต่อไป

อนึ่ง ตามที่ Zipmex ได้มีหนังสือถึง ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานความคืบหน้าของแผนการปรับโครงสร้าง (Scheme of Arrangement) นั้น ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ก.ล.ต. ได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Zipmex เข้าพบในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. แต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่าไม่สะดวกเข้าพบในวันและเวลาดังกล่าว และขอส่งทีมฝ่ายกฎหมายมาแทน อย่างไรก็ดี บุคคลที่มาที่สำนักงานวันที่ 20 ธันวาคม 2565 แจ้งว่าไม่ได้เป็นผู้แทนของ Zipmex ก.ล.ต. จึงไม่สามารถแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่กล่าวข้างต้นต่อบุคคลดังกล่าวได้ ดังนั้น ในวันเดียวกันนี้ ก.ล.ต. จึงมีหนังสือถึง Zipmex เพื่อแจ้งประเด็นข้อสังเกตดังกล่าว _____________________