“ส. ขอนแก่น” รับรางวัลเกียรติคุณ ‘ทายาทธุรกิจดีเด่นประจำปี 2565’

Categories : PR News

Public : 12/22/2022
  นายจรัสภล รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON เข้ารับรางวัลเกียรติคุณทายาทธุรกิจดีเด่นประจำปี 2565” จากสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยเป็นองค์กรที่ส่งเสริมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพให้ตระหนักในหน้าที่ของตนเองอันพึงมีต่อประเทศชาติ และร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ อีกทั้งให้ความสำคัญในการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่ยืน ตระหนักในคุณค่าและให้ความสำคัญต่อครอบครัวไปพร้อม กัน โดยพิธีมอบรางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน “วิจิตรพัสตรา ภูมิปัญญาสยาม”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้  

-------------------------------------------