GEPP x ไทยพัฒน์ ลงนามร่วมมือให้การรับรอง ESG เครดิต จากการจัดการขยะ

Categories : Update News, ESG News

Public : 12/22/2022
 

บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด (GEPP) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันไทยพัฒน์ ในการตรวจรับรองการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ให้แก่กิจการ เพื่อรับและใช้ประโยชน์จาก ESG เครดิต ในการสื่อสารถึงผลลัพธ์และความก้าวหน้าของการดำเนินงานเรื่องความยั่งยืนในด้านการจัดการขยะตามมาตรฐานสากล

GEPP ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะที่ยั่งยืน และเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็น Software & Tools Partner จากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ (21 ธ.ค.) กับสถาบันไทยพัฒน์ หนึ่งในองค์กรผู้นำการสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนในประเทศไทย และได้รับการรับรองให้เป็น GRI Certified Training Partner ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจนำโครงการที่เข้าเกณฑ์ได้รับ ESG เครดิต มาขึ้นทะเบียนเพื่อรับการประเมินและใช้ประโยชน์จาก ESG เครดิตในการสื่อสารถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานเรื่องความยั่งยืนของกิจการ ที่ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

นางสาวมยุรี อรุณวรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด กล่าวว่า “GEPP มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสร้างความร่วมมือกับสถาบันไทยพัฒน์ ในการตรวจรับรอง ESG เครดิต เพื่อเป็นการผนึกกำลังในการสร้างมาตรฐานและยกระดับการดำเนินธุรกิจให้แก่หน่วยงานในประเทศไทย ในมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรธุรกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถและแข่งขันในตลาดระดับโลกได้อย่างยั่งยืน“

GEPP ได้พัฒนาการประมวลผลข้อมูลจัดการขยะตามรูปแบบการรายงาน GRI 306:2020 โดยมีระบบบันทึกข้อมูลการคัดแยกขยะ ระบบประมวลข้อมูลเข้าสู่ระบบการรายงานผลตาม GRI 306:2020 และระบบ export รายงานเป็นไฟล์ .pdf พร้อมรายงานการลดก๊าซเรือนกระจก และการลดปริมาณขยะฝังกลบ ซึ่งเป็นระบบรายงานการจัดการขยะภายในและภายนอกองค์กรที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล และใช้แพร่หลายทั่วโลก

นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “สถาบันไทยพัฒน์มีความยินดีที่ได้ร่วมลงนามกับ GEPP ในฐานะผู้ตรวจสอบและประเมิน ESG เครดิต ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่มีโครงการซึ่งเข้าเกณฑ์ได้รับ ESG เครดิต เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ESG ที่เป็นรูปธรรมแก่ภาคธุรกิจ ผ่านกลไก ESG เครดิต และเชื่อมั่นว่า GEPP สามารถนำความเชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะที่ยั่งยืน มาช่วยเสริมหนุนกิจการที่ได้รับ ESG เครดิต ให้เป็นที่ยอมรับจากสาธารณะต่อพัฒนาการด้าน ESG และความพยายามอย่างต่อเนื่องซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนในระยะยาว”

ESG เครดิต เป็นการให้การรับรองโครงการและความริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ออกให้ในรูปของหน่วยเครดิต ESG จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยประเมินจากขนาดของโครงการและความริเริ่มที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การลงทุนสีเขียว การลงทุนชุมชน การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนและการได้รับความเชื่อมั่นในข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG ที่กิจการเปิดเผย ด้วยการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก รวมทั้งการลงทุนโดยผนวกเกณฑ์ด้าน ESG อย่างชัดแจ้งในกระบวนการตัดสินใจลงทุน