ไอซีบีซี (ไทย) ชวนใส่ใจเรื่องเงินทอง

Categories : Update News, Finance

Public : February 16, 2023

              นางอรพินท์ ศรีสังคม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และผศ.ดร.พงษ์สุทธิ    พื้นแสน  รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ไอซีบีซี (ไทย) ชวนใส่ใจเรื่องเงินทอง” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร ในการให้ความรู้พื้นฐาน       ด้านการเงิน และการบริหารเงินส่วนบุคคลในรูปแบบกิจกรรม workshop ควบคู่กับการบรรยายเนื้อหา เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีวินัยทางการเงินส่วนบุคคล ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 120 คน