MAKROเข้าเป็นสมาชิกดัชนี S&P Global The Sustainability Yearbook 2023

Categories : Update News, ESG News

Public : February 16, 2023

MAKRO ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับบริษัทด้านความยั่งยืน โดยเข้าเป็นสมาชิกของดัชนี S&P Global The Sustainability Yearbook 2023 ในกลุ่ม Food & Staples Retailing ซึ่งเป็นดัชนีชั้นนำของโลกที่ใช้วัดผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย MAKRO เป็นหนึ่งในจำนวน 37 บริษัทของไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของดัชนีในปีนี้ ตอกย้ำการเป็นบริษัทที่มุ่งสร้างการเติบโตไปพร้อมกับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น