บอร์ดก.ล.ต.เห็นชอบ”Bitkub”แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีเหรียญ KUB

Categories : Update News, Digital Asset

Public : 05/26/2023

ก.ล.ต.เผย บจก.บิทคับ ออนไลน์ (Bitkub) ดำเนินการแก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วเมื่อ 11 พ.ค.ที่ผ่านมานี้

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีมติสั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน

โดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer เพื่อจำกัดผลกระทบในเชิงระบบจากความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญ KUB จากการเข้าถึงระบบดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคำนึงถึงการแก้ไขในเชิงเทคนิค (by design) และการลดโอกาสการแทรกแซงของบุคลากร

ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินการให้ Bitkub ตามมติในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และ Bitkub ได้แก้ไขและชี้แจงการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ได้พิจารณาการแก้ไขและเห็นพ้องกับความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า Bitkub ได้แก้ไขตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

สำหรับ adminTransfer คือ ระบบที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ได้