UAC ทุ่มงบ 200 ล้านบาท ลงทุนโรงงานผลิต RDF3 ในอินโดนีเซีย

Categories : Update News, Stock Market

Public : 05/26/2023

บอร์ดUAC ไฟเขียวลงทุนโครงการโรงงานผลิต RDF3 ในประเทศอินโดนีเซีย มูลค่าโครงการประมาณ 200 ล้านบาท ผ่านบริษัทร่วมทุน “PT CAHAYA YASA CIPTA (CYC)เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้เชื้อเพลิง RDF3 สอดรับนโยบายการลงทุนด้านการต่อยอดทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)ระยะยาว

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “UAC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณกรรมการบริษัทฯอนุมัติการลงทุนโครงการโรงงานผลิต RDF3 ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจำหน่ายเชื้อเพลิง RDF3 คิดเป็นมูลค่าโครงการประมาณ 200 ล้านบาท

สำหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทฯได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อPT CAHAYA YASA CIPTA หรือ (CYC) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยUAC ถือหุ้นในสัดส่วน 70% และบริษัท PT Terang Hidup Energi(THE) ถือหุ้น 30%

โครงการโรงงานผลิต RDF3 ตั้งอยู่บนพื้นที่สัมปทานบ่อขยะที่เมืองสุขภูมิ ประเทศอินโดนีเซีย มีปริมาณขยะเก่าประมาณ 500,000 ตัน และมีขยะใหม่ประมาณ 200 ตัน/วัน และจะเพิ่มขึ้นถึง 450 – 500 ตัน/วัน จากขยะในพื้นที่เมืองใกล้เคียง ซึ่งเพียงพอที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต RDF3 เพื่อส่งมอบให้กับโรงปูนซีเมนต์ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ในระยะยาวจนสิ้นสุดสัญญาผลิตและจำหน่าย RDF3

นอกจากนี้ การลงทุนโครงการโรงงานผลิต RDF3 ที่เมืองสุขภูมิ ประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการ (ESG) ซึ่งเป็นหลักการในการวางรากฐานความยั่งยืนและเสริมสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ในระยะยาว