DITTO แต่งตั้ง Token X เป็น ICO Portal เดินหน้าออก Token คาร์บอนเครดิตเพื่อระบบนิเวศที่ยั่งยืนของไทย

Categories : Update News, Stock Market

Public : 05/30/2023

DITTO ลงนามตั้ง บ.โทเคน เอกซ์ ซึ่งอยู่ภายใต้ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” เป็น ICO Portal เตรียมออก Token ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต โดยคาดว่า จะสามารถเปิดตัวได้ประมาณต้นปี 67

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน ) หรือ DITTO เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากทางบริษัท DITTO โดย บริษัท สยามทีซี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับสิทธิ์ในการปลูกป่าและดูแลรักษาป่าชายเลนเพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิต โดยได้รับจัดสรรพื้นที่รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 48,166.75 ไร่

บริษัทมีแผนที่จะระดมทุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว จึงเซ็นสัญญาแต่งตั้ง บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) ซึ่งเป็นบริษัทอยู่ภายใต้ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาในการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากป่าชายเลน เพื่อเป็นการระดมทุน และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและภาคธุรกิจ ทั้งรายเล็กจนถึงรายใหญ่ สามารถเข้าถึงคาร์บอนเครดิต และเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่าและดูแลรักษาป่าชายเลนเพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิตและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงแก้ปัญหาการเปลี่ยนภูมิอากาศแปรปรวน ร่วมกัน

“เราเชื่อว่า เมื่อกฎหมายต่างๆ มีการบังคับใช้ คาร์บอนเครดิตจะมีความต้องการสูงขึ้น ทั้งสหภาพยุโรป (EU) ที่กำลังจะบังคับใช้มาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) รวมถึงประเทศไทยที่ภาครัฐได้ให้ความสำคัญต่อกลไกของคาร์บอนเครดิตมากขึ้น ซึ่งคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากโครงการปลูกป่าชายเลนที่บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น เป็นคาร์บอนเครดิตมาจากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยระบบนิเวศทะเลชายฝั่ง หรือที่เรียกว่า Blue Carbon โดย Blue Carbon นั้นเป็นคาร์บอนเครดิตที่สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า Green Carbon และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมาก” นายฐกรกล่าว