ออมสิน ออกสินเชื่อเคหะผ่อนสบายล้านละ 3,555 บาท

Categories : Update News, Finance

Public : 07/18/2023

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อเคหะ ดอกเบี้ยปีแรก 3.140% ผ่อนต่ำเฉลี่ย เงินต้น 1 ล้านบาท คิดเป็นค่างวดเดือนละ 3,555 บาท ในช่วง 6 เดือนแรก ยื่นกู้ภายใน 15 ตุลาคมนี้ อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 พฤศจิกายน 2566

กรณีซื้อ / ปลูกสร้าง / ต่อเติมซ่อมแซม

    • อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.140% (MRR-3.855%)
    • ผ่อนต่ำ ล้านละ 3,555 บาท/เดือน (6 เดือนแรก)

กรณี Refinance

    • อัตราดอกเบี้ยคงที่ เดือนที่ 1 – 6 = 2.390%
    • ผ่อนต่ำ ล้านละ 3,555 บาท/เดือน (6 เดือนแรก)