MEDEZE ร่วมเป็นวิทยากรแสดงการผ่าตัดครั้งแรกของวงการแพทย์ไทย

Categories : Update News, Stock Market

Public : 07/19/2023
MEDEZE ร่วมเป็นวิทยากรแสดงการผ่าตัดครั้งแรกของวงการแพทย์ไทย งาน APAGE & JSOG Advanced Gynecology Laparoscopy & NOTES Workshop ณ ประเทศจอร์แดน       นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MEDEZE บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ คัดแยก เพาะเลี้ยง รับฝากเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cells) และตรวจศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกัน (NK Cells) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมแสดงการผ่าตัด งาน APAGE & JSOG Advanced Gynecology Laparoscopy & NOTES Workshop ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงการแพทย์ไทยที่ได้แนะนำช่องทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการผ่าตัด แบบไม่มีแผล พร้อมเสนอแนวคิดและความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยจัดขึ้น ณ ประเทศจอร์แดน