PPPGC พร้อมให้การสนับสนุนการแก้ไขการขาดแคลนน้ำ หมู่ 5, 3 ตำบลช้างแรก

Categories : Stock Market, PR News

Public : 07/20/2023
PPPGC พร้อมให้การสนับสนุนการแก้ไขการขาดแคลนน้ำ หมู่ 5, 3 ตำบลช้างแรก
นางสาวศิริกัลยา ศุนาลัย ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ความยั่งยืนองค์กรและดูแลงานแผนกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วย นายวิศรุธ เพ็งสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนางสาวภรณ์ทิพย์ หล่องบุตรสิ  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PPPGC เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน กับผู้นำชุมชนและประชาชน หมู่ 5 และ หมู่ 3 ำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บริษัทเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชนในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ทั้งนี้ PPPGC ได้สนับสนุนการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ในโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ซอยหมู่บ้านหินปิด หมู่ 5  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีน้ำระปาสะอาดปลอดภัยใช้เพียงพอ พร้อมลงพื้นที่สำรวจจุดที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในหมู่ 5 และ หมู่ 3 เพื่อกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป