สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดกิจกรรม“Cash Up” Board Game เกมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

Categories : Update News, PR News

Public : 07/23/2023
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) จัดกิจกรรม DPA Board Game Tournament เปิดตัวสื่อ Edutainment ตัวใหม่ล่าสุด “Cash Up” Board Game เกมส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการคุ้มครองเงินฝากเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลักได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือจาก MOU ระหว่างสคฝ. และ ก.ล.ต. โดยภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้ทางการเงินทั้งเรื่องระบบคุ้มครองเงินฝาก วินัยการออม และความรู้ด้านการลงทุนจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากโดยนางสาวศิริวรรณ กมลวิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายสื่อสารองค์กร จากสคฝ. และ นายเศรษฐพงษ์ ลีเลิศพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมความรู้ตลาดทุน จากก.ล.ต. ให้กับนักศึกษาคณะ Digital Media และคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขัน “Cash UP” Board Game ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 120 คน และในโอกาสเดียวกันนี้ทางสคฝ. ยังได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมอบ “Cash UP” Board Game เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับอาจารย์เสริมสิน ไพรินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องก่อนที่น้องๆ จะจบการศึกษาและเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัว