DMT รับรางวัลชูเกียรติ Chief Innovation Officer “CIO”

Categories : PR News

Public : 07/24/2023

DMT รับรางวัลชูเกียรติ Chief Innovation Officer “CIO”

คุณบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (DMT) เป็นผู้แทนรับมอบเข็มที่ระลึก และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัล Chief Innovation Officer “ CIO” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยมี ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์(ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรจากองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษาสมาคม ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร รวมถึงสร้างให้เกิดความภูมิใจในการเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็นชาตินวัตกรรม โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว นี้