EXIM BANK จับมือไอแบงก์ปลดล็อกข้อจำกัดผู้ประกอบการไทยให้ส่งออกสินค้า Halal ได้

Categories : Update News, Finance

Public : 07/24/2023
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้า Halal สู่การส่งออก” เพื่อสนับสนุนด้านความรู้ โอกาสทางการตลาด และเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถพัฒนาสินค้าอาหาร Halal สู่ตลาดโลกได้ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการรุกตลาดใหม่ (New Frontiers) และตลาดการค้าออนไลน์ทางแพลตฟอร์ม E-Commerce ระดับโลก พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของสินค้าไทยในตลาด Halal ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมาย Halal รวมทั้งการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้ามุสลิมผ่านช่องทางการค้าออนไลน์     ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออกและผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออกสามารถเข้าร่วมโครงการและสมัครขอรับบริการด้านสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องจาก EXIM BANK ได้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 4.75% ต่อปีในปีแรก พร้อมรับกรมธรรม์ประกันการส่งออก EXIM for Small Biz คุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ มูลค่า 1,800 บาท ฟรี! ค่าเบี้ยประกัน 1 ราย กรณีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า Halal จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม Voucher มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท เพื่อเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันบริการ EXIM for Small Biz สำหรับการทำประกันผู้ซื้อรายที่ 2 หรือส่วนลดค่าประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2567