SAM เข้าร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ 7 ณ รร.คุรุชนพัฒนา จ.ยะลา

Categories : Update News, PR News

Public : 07/24/2023
 

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรต่างๆ ณ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่ง บสส.ได้ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 40,000บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของกองทุนพระดาบสสัญจร