GC รับรางวัล CEO CFO และ IR ยอดเยี่ยมจากเวที IAA Awards for Listed Companies 2022-2023

Categories : Update News, Stock Market

Public : 08/11/2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับ 3 รางวัล CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยม ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2022-2023 จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานนำพาให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนโดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยม ..ภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยม และ นายจิตศักดิ์ สุนทรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้รับรางวัล IR ยอดเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) รงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

รางวัล IAA Awards for Listed Companies เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ใน 11 หมวดอุตสาหกรรม โดยได้รับความร่วมมือในการเสนอชื่อและให้คะแนนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่ตนเห็นว่าเหมาะสมจากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึกตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากผู้มีวิชาชีพทางด้านการวิเคราะห์และการลงทุน และเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ตลาดทุน และประเทศไทยโดยรวม