ออมสิน คว้ารางวัล ITA 2023 ด้วยคะแนน 98.56 สูงเป็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง

Categories : Update News, Finance

Public : 08/12/2023
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดยครองอันดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง อันดับที่ 1 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และเป็นอันดับที่ 2 ของรัฐวิสาหกิจไทยทั้งหมด 51 หน่วยงาน ด้วยผลคะแนน 98.56 คะแนน             ธนาคารออมสิน ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังที่มุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความสุจริตโปร่งใส เป็นธรรม และประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก มา ณ โอกาสนี้ และถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและทรงคุณค่าต่อองค์กร เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินทุกคน